Vedtægter

Vedtægter for foreningen Cykle Motion Sønderborg, CVR 29718466:

Således vedtaget på klubbens generalforsamling den 8. februar 2012, ændret 1. februar 2014.

§ 1. Foreningens navn og hjemsted.
  Foreningens navn er CYKLEMOTION SØNDERBORG, herefter forkortet til CMS, og er hjemmehørende i Sønderborg Kommune.
§ 2. Foreningens formål.
  Foreningens formål er at dyrke motionscykling på nationalt og internationalt plan og at anspore til en aktiv fritid.Endvidere skal børn og unge gives mulighed for et virksomt og kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid.
§ 3. Medlemskab af sammenslutninger.
  Foreningen er medlem af DANMARKS CYKLE UNION, DCU- motionssektion og Sønderborg Idrætsforum i Sønderborg.
§ 4. Optagelse af medlemmer.
  Som medlem af foreningen kan optages personer, der ønsker at dyrke motionscykling.
Som medlem af CMS forpligter man sig til at deltage aktivt i klubbens arbejde, her tænkes især på hjælp ved CMS’ arrangementer, og at udvise godt kammeratskab under mottoet:”Alle hjælper alle”. Medlemmer i CMS forpligter sig til – i forbindelse med cykling i klubben – at cykle i klubbens sponsortrøje. For at et medlem kan optages kræves der tillige, at et flertal i bestyrelsen skønner at ansøgeren kan opfylde kravene i paragraf 4.
I tilfælde af nægtet optagelse kan afgørelsen ikke appelleres til nogen instanser
§ 4a. Eksklusion af medlemmer.
  Et medlem kan ekskluderes af bestyrelsen, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Medlemmet har dog krav på at blive hørt, inden der træffes en endelig afgørelse om eksklusion.Det ekskluderede medlem kan få sin sag prøvet ved en ekstraordinær generalforsamling, hvis dette ønskes. Er mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede imod eksklusionen, annulleres denne.
§ 5. Kontingent.
  Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.Kontingentet skal betales senest d. 31.marts i året forud for regnskabsåret, der følger kalenderåret. Udmeldelse skal ske skriftligt inden 1.december til kassereren. Har et medlem ikke rettidigt betalt kontingent, kan vedkommende slettes som medlem.
§ 6. Ordinær generalforsamling.
  Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i oktober måned, indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel.
Dagsorden og eventuelle indkomne forslag bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Vedtægtsændringer/forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle fremmødte med gyldigt medlemskab, dog kun 2 personer pr. familiemedlemskab.
§ 7. Dagsorden.
  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst flg. punkter:*Valg af dirigent.*Bestyrelsens beretning.*Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

*Forelæggelse af budget for kommende år.

*Behandling af indkomne forslag.

*Fastlæggelse af kontingent.

*Valg af:

a) Bestyrelsesmedlemmer.

b) Bestyrelsessuppleanter.

c) 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

*Nedsættelse af div. udvalg efter generalforsamlingens og bestyrelsens ønsker.

*Eventuelt.

§ 8. Generalforsamlingens ledelse.
  Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne.Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, hvor også referat af forhandlinger optages.Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal.Ønskes der skriftlig afstemning skal dirigenten imødekomme dette.
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling.
  Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og når mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt stiller krav herom.Indkaldelsesproceduren er den samme som ved ordinær generalforsamling.
§ 10. Bestyrelsen.
  Bestyrelsen er CYKLEMOTION SØNDERBORG’s daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.Bestyrelsen består af formand, kasserer, samt 4 medlemmer. Alle vælges for 2 år ad gangen.Formand og 2 menige medlemmer vælges i lige år.Kasserer og 2 menige medlemmer vælges i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og er kun beslutningsdygtigt, når mindst 3 af medlemmer af bestyrelsen er tilstede.

Formanden leder bestyrelsesforhandlingerne.

CMS tegnes af formanden. Ved daglige økonomiske dispositioner tegnes klubben af kassereren og formanden.

Formanden skal drage omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.

Bestyrelsen kan nedsætte forskellige udvalg til arbejdsopgaver.

§ 10a. Udvalgsmedlemmer.
  Turudvalg og Husudvalg består hver af 4 medlemmer.2 medlemmer i hvert udvalg vælges i lige år.2 medlemmer i hvert udvalg vælges i ulige år.Til hvert af disse udvalg, vælges en suppleant for et år ad gangen.
§ 11. Regnskab.
  Klubbens regnskabsår går fra den 1. Oktober til 30. September året efter. Revisorpåtegnet regnskab er tilgængelig senest 8 dage før generalforsamlingen og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
§ 11a. Budget.
  Klubben forelægger et driftsbudget for det kommende år på den ordinære generalforsamling.
§ 12. Revision.
  På den ordinære generalforsamling vælges hvert år 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne har til enhver tid adgang til klubbens regnskab, og skal inden generalforsamlingen revidere og påtegne regnskabet.
§ 13. Opløsning af klubben.
  Opløsningen af CYKLEMOTION SØNDERBORG kan kun besluttes ved to på hinanden følgende, med 4 ugers mellemrum, indkaldte generalforsamlinger.På hvert af disse møder skal mindst ¼ af de stemmeberettigede stemme for opløsning af klubben.Eventuelle midler, ved opløsning af CMS, skal gå til humanitære formål, f.eks. Kræftens Bekæmpelse.Afgørelsen træffes af generalforsamlingen.

Holdets opgave at holde sammen og få alle med hjem, ingen må tabes på turen, ingen må køre fra gruppen
uden vedkommende har insisteret på at ville køre selv og må ikke være årsager som ikke kan følge med eller
har det dårligt, i så fald skal minimum en køre med hjem, ligesom der skal blive mindst en hos den
tilskadekomne ved ulykke.